۱۳۹۰ خرداد ۱۹, پنجشنبه

75- سه دلیل برای لزوم افزایش حقوق

خدمتکاری به خانم خانه ای که در آنجا کار می کرد، تقاضای افزایش حقوق داد.
خانم خانه که خیلی از این موضوع ناراحت بود، تصمیم گرفت با خدمتکار صحبت کند.
خانم خانه پرسید:
ماریا، چرا می خوای حقوقت افزایش پیدا کنه؟

ماریا جواب داد:
خب، می دونید خانم، سه دلیل برای اینکه حقوق من باید افزایش پیدا کنه وجود داره!
اولین دلیل اینه که من بهتر از شما اتو می کنم!
خانم خانه پرسید:
کی گفته که تو بهتر از من اتو می کنی؟
ماریا جواب داد: همسرتون اینطور می گه!
خانم خانه گفت: اوه!
ماریا ادامه داد:
دلیل دوم اینه که من بهتر از شما آشپزی می کنم!

خانم خانه با اندکی ناراحتی گفت:
مزخرفه! کی گفته آشپزی تو بهتر از منه؟

ماریا گفت: همسرتون اینطور می گه!
خانم خانه گفت: اوه!
ماریا ادامه داد:
دلیل سوم اینه که من برای عشقبازی بهتر از شما هستم!

خانم خانه با عصبانیت زیاد فریاد کشید:
آهان! این رو هم حتماً همسرم گفته، آره؟

ماریا پاسخ داد: نه خانم! رانندۀ شخصی تون اینطوری می گه!
خانم خانه پاسخ داد:
آهان، باشه، باشه. راستی چقدر دوست داری به حقوقت افزوده بشه؟! 


نتیجه: همیشه دلایل موجهی برای تقاضای افزایش حقوق داشته باشید.

داستان های مرتبط:
1- فرصت ویژه
2- پیشنهاد بی شرمانه
3- خرید شوهر
4- مصاحبه شغلی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر