۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

122- زبان مردم


شیخ بهایی:
آدمی؛ اگر پیامبر هم باشد، از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:
1- اگر بسیار کار کند، می‌ گویند احمق است !
2- اگر کم کار کند، می‌ گویند تنبل است !
3- اگر بخشش کند، می‌ گویند افراط می‌ کند !
4- اگر صرفه جو باشد، می‌ گویند بخیل است !
5- اگر ساکت و خاموش باشد می‌ گویند لال است !
6- اگر زبان‌ آوری کند، می‌ گویند ورّاج و پرگوست !
7- اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند می‌ گویند ریاکار است !
8- و اگر نکند می گویند کافر است و بی‌ دین...!

لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد و جز از خداوند نباید از کسی ترسید.

پس آنچه باشید که دوست دارید. 

نتیجه:
شاد باشید؛ مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود.

داستان های مرتبط:
1- مار را چگونه باید نوشت
2- یخچال دزدی
3- کسادی عمومی ساندویچی

۱ نظر: